• Ashtanga Yoga -
  Qué es
  What is it
  Zer da
  Abrir o Cerrar

  El término ashtanga yoga o raja yoga hace referencia a una técnica de ocho pasos (asta: 'ocho' y anga: 'miembro') descrita por el sabio Patanjali en los yoga sutras alrededor del año 400 a.C. mediante la cual el ser humano puede llegar a alcanzar la liberación (moksha), rompiendo las cadenas de la ignorancia (avidya) que le hacen identificar la materia cambiante (prakriti) con el espíritu eterno (purusa).

  Por otro lado, el término Ashtanga Yoga o Ashtanga Vinyasa Yoga hace referencia al estilo de yoga que creó Sri Krishna Pattabhi Jois durante el siglo XX en Mysore, basándose en un misterioso texto medieval llamado yoga korunta que le transmitió su gurú Tirumalai Krishnamacharya y que hoy día se cree perdido.

  En realidad, todos los estilos de yoga que se practican en el mundo tienen sus raíces en el ashtanga yoga de Patanjali. La confusión entre el ashtanga yoga de Patanjali y el Ashtanga Yoga de Pattabhi Jois se debe a la nomenclatura empleada por los occidentales que viajaban a Mysore a practicar con Pattabhi Jois y que con el tiempo acabaría generalizándose. Si con el contexto no resulta suficiente, para distinguir a uno de otro se suelen emplear las letras mayúsculas tal y como se ha hecho aquí.

  The term ashtanga yoga or raja yoga makes reference to an eight step (asta: 'eight' and anga: 'member') technique described by the sage Patanjali in his yoga sutras around 400 b.C. through which human being may reach liberation (moksha) by breaking the chains of ignorance (avidya) that make him identify changing matter (prakriti) with eternal spirit (purusa).

  On the other hand, the term Ashtanga Yoga or Ashtanga Vinyasa Yoga makes reference to the yoga style that Sri Krishna Pattabhi Jois created during the 20th century in Mysore, basing on a mysterious medieval text called yoga korunta that was passed on to him by his guru Tirumalai Krishnamacharya and that nowadays it is thought to have been lost.

  In reality, all yoga styles that are practised in the world have their roots in Patanjali's ashtanga yoga. Confusion between Patanjali's ashtanga yoga and Pattabhi Jois' Ashtanga Yoga arises from the naming used by Westerners who travelled to Mysore to practise with Pattabhi Jois and which would eventually become widespread. If it wasn't enough with the context, in order to make out one from the other capital letters are usually used like in this paragraph.

  Ashtanga yoga edo raja yoga terminoak zortzi urrats (asta: 'zortzi' eta anga: 'adar') teknika adierazten du Patanjali jakintsuak bere yoga sutr-etan 400 K.a. ingurunean deskribatua. Teknika honen bidez, gizakiak askapena (moksha) lor omen ahal du aldakor materia (prakriti) eta betiereko arima (purusa) berdinarazten zaion ezjakintasun (avidya) kateak apurtuz.

  Bestalde, Ashtanga Yoga edo Ashtanga Vinyasa Yoga terminoak Sri Krishna Pattabhi Joisek 20garren mendean Mysoren sortu zuen yoga mota adierazten du. Bere guru Tirimulai Krishnamacharyak gauregun galdua sinesten den yoga korunta izeneko erdi aroko misteriotso testu bat eman zion, eta Pattabhi Joisek erabili zuen bere estiloa sortzeko.

  Egia esan, munduan praktikatzen ari diren yoga estilo guztiek Patanjaliren ashtanga yoga-n sustraiak dauzkate. Nahasketa Patanjaliren ashtanga yoga-n eta Pattabhi Joisen Ashtanga Yoga-n Mysorera Pattabhi Joisekin praktikatzera zihoazen mendebaldekoek erabiliriko eta orokorra bihurtuko zen nomenklaturatik dator. Testuingurua nahikoa izango ez balitz, bata eta bestea bereizteko hemen egin den moduan letra larriak erabil daitezke.


  «Yogash chitta vritti nirodhah.»
  (Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente)

  — Patanjali. (Segundo Sutra de los Yoga Sutras.)
  (Yoga is the cessation of the fluctuations of the mind)

  — Patanjali. (Second Sutra in Yoga Sutras.)
  (Yoga buruko gorabeheren gelditzea da)

  — Patanjali. (Yoga sutretako bigarren Sutra.)


 • K. Pattabhi Jois -
  Quién es
  Who is he
  Nor da
  Abrir o Cerrar

  Sri Krishna Patthabi Jois (1915-2009), conocido cariñosamente por sus alumnos como Guruji –querido maestro- fue un profesor universitario de sánscrito, un maestro de yoga y el creador del estilo Ashtanga Yoga.

  Patthabi Jois se convirtió en un temprano discípulo de Tirimulai Krishnamacharya, reputado filósofo y maestro de yoga al que hoy día se considera “padre del yoga moderno” por haber contribuido a su revitalización durante el siglo XX. Varios de sus discípulos, entre ellos Pattabhi Jois, acabarían creando escuelas de yoga de repercusión internacional.

  Patthabi Jois comenzó a enseñar yoga en Mysore bajo la tutela de Krishnamacharya. De él obtendría los conocimientos del yoga korunta, un texto hoy perdido en el que se describían varias agrupaciones de asanas y los conceptos de vinyasa, dristhi y bandha en los que Pattabhi Jois se basó para crear su estilo de Ashtanga Vinyasa Yoga.

  En 1948 Pattabhi Jois inauguró el Ashtanga Yoga Research Institute en su propia casa. En 1964, un viajero belga practicó yoga con él durante dos meses y después publicó un libro en el que mencionó la escuela de yoga de Pattabhi Jois. Aquello supuso el inicio de la expansión internacional del Ashtanga Yoga.

  Los estudiantes extranjeros empezaron a llegar en números cada vez mayores. A partir de 1974, Pattabhi Jois viajaría regularmente a Occidente para enseñar Ashtanga Yoga. En el año 2002 se trasladó al barrio de Gokulam a una casa más grande en la que poder albergar a más alumnos.

  Después de más de 60 años enseñando yoga, con 94 años de edad, Guruji falleció el 18 de mayo del 2009, dejando detrás un inmenso legado. R. Sharath Jois, su nieto y discípulo durante veinticinco años, recogió el testigo y dirige hoy el Krishna Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute.

  Sri Krishna Patthabi Jois (1915-2009), affectionately known as Guruji -dear teacher- by his students, was a university teacher of sanscrit, a yoga master and the creator of Ashtanga Yoga style.

  Patthabi Jois became an early disciple of Tirimulai Krishnamacharya, reputed phiilosopher and yoga master who is nowadays credited as the “father of modern yoga” for having played a key role in its revitalisation during the 20th century. Several of his disciples, among them Pattabhi Jois, would end up creating worldwide impact yoga schools.

  Patthabi Jois started teaching yoga in Mysore under the guardianship of Krishnamacharya. From him, he would get the knowledge of yoga korunta, a today forgotten text in which several groups of asanas and the concepts of vinyasa, dristhi and bandha were described, all on which Pattabhi Jois would later base to create his Ashtanga Vinyasa Yoga style.

  In 1948 Pattabhi Jois founded the Ashtanga Yoga Research Institute in his own house. In 1964, a traveller from Belgium practised yoga with him for two months and later published a travel book in which Pattabhi Jois' yoga school was mentioned. That meant the beginning of the international spread of Ashtanga Yoga.

  Foreign students started arriving in increasing numbers. From 1974, Pattabhi Jois would regularly travel to West to teach Ashtanga Yoga. In 2002 he moved to a bigger house in the neighbourhood of Gokulam in order to be able to accomodate more students.

  After over 60 years teaching yoga, at the age of 94, Guruji passed away on the 18th of May 2009, leaving behing a huge legacy. R. Sharath Jois, his grandson and disciple for twenty five years, received the baton and hitherto manages the Krishna Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute.

  Sri Krishna Patthabi Jois (1915-2009), bere ikasleek Guruji –maisu maitea- maitekorrez ezaguna, unibertsitateko sanskrito irakaslea, yoga maisua eta Ashtanga Yoga estiloa sortzailea da.

  Pattabhi Jois Tirimulai Krishnamacharyaren goiztiar dizipulua bihurtu zen. Krishnamacharya filosofo ospetsu eta yoga maisua zen. Gaur egun "yoga modernuaren aita"-tzat hartzen zaio haren bizkortzera 20garren mendean laguntzeagatik. Krishnamachyaren dizipulu askok, haien artean Pattabhi Joisek, nazioarteko oihartzun yoga eskolak sortzen bukatuko lituzkete.

  Patthabi Jois Mysoren Krisnamacharyaren babespean yoga irakasten hasi zen. Berarengandik yoga korunta ezaguerak jaso zituen. Gauregun galdua omen den testu horretan asana elkartze askotariko eta vinyasa, dristhi eta bandha kontzeptuak deskribatzen ziren. Pattabhi Jois bere Ashtanga Vinyasa estiloa hartan oinarritu zen.

  1948an Pattabhi Joisek Ashtanga Yoga Research Institute ireki zuen bere etxean. 1964an, Belgikako bidaiari batek berarekin bi hilabetetan zehar yoga praktikatu zuen eta gero Pattabhi Joisen yoga eskola aipatu zuen liburu bat argitaratu zuen. Hark Ashtanga Yoga nazioarteko hedapenaren hasiera ekarri zuen.

  Gero eta ikasle atzerritar gehiago heltzen hasi ziren. 1974tik aurrera, Pattabhi Jois mendebaldera aldizka bidaiatuko zen Ashtanga Yoga irakasteko. 2002an Gokulam auzategira ikasle gehiago barne hartu gai izateko etxe haundi batera mugitu zen.

  60 urte baino gehiagotan yoga irakatsi ondoren, 94 urteekin, 2009ko maiatzaren 18an Guruji hil zen. Atzean legatu izugarria utzi zuen. R. Sharath Jois-ek, bere biloba eta dizipulua hogeita bost urteetan zehar, testigua hartu zuen eta Krishna Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute zuzentzen du gaur arte.


  «Vande gurunam charanaravinde sandarshita svatma sukhava bodhe.»
  (Meditamos a los pies de loto del gran maestro, quien descubre nuestro ser auténtico y despierta la felicidad.)

  — Mantra inicial de Ashtanga Yoga.
  (I bow to the lotus feet of our great teacher, who uncovers our true self and awakens happiness.)

  — Ashtanga Yoga opening mantra.
  (Maisu nagusiaren loto oinetara meditatzen dugu, geure egiazko izana desestali eta zoriontasuna esnatzen duena.)

  — Ashtanga Yoga hasierako mantra.


 • Práctica de Ashtanga Yoga - Cómo es
  Ashtanga Yoga practice - How is it
  Ashtanga Yoga praktika - Nolakoa da
  Abrir o Cerrar

  El Ashtanga Yoga de Pattabhi Jois es conocido por sus secuencias de movimientos enlazados, por el sonido de su respiración neumática y por el sudor que genera. Se trata de una disciplina pensada para expulsar las toxinas retenidas en piel, músculo y órganos y mantener un cuerpo sano y flexible.

  Hay tres grupos de secuencias de posturas o asanas: La primera serie (Yoga Chikitsa) está encaminada a sanar, limpiar y tonificar el cuerpo. La segunda serie o intermedia (Nadi Shodana) se centra en la purificación del sistema nervioso. Por último, las cuatro series avanzadas (Sthira Bhaga), proporcionan fuerza y estabilidad. Las secuencias de asanas tienen un nivel de desafío creciente y están diseñadas de manera que las posturas anteriores "preparen" al cuerpo para las siguientes.

  Una clase típica de Ashtanga Yoga comienza con los saludos al sol A y B y continúa a través de la secuencia de pie y la secuencia de suelo hasta la secuencia final. La primera serie se compone de alrededor de cuarenta posturas. El estudiante aprende la serie postura a postura bajo la supervisión y guía del profesor, quien decide cuándo el alumno está preparado para aprender la siguiente asana.

  Los poderosos movimientos de Ashtanga Yoga son sólo la capa externa de un viaje interior. La clave principal del Ashtanga Yoga reside en el concepto de Tristana, que se compone de tres elementos internos:

  • Vinyasa: Movimientos encadenados con un propósito, como las cuentas de un rosario o mala, y regidos en todo momento por el hilo conductor de la práctica: la respiración, que debe ser libre, profunda y ligeramente vibrante.
  • Bandha: Sutiles contracciones musculares del abdomen y el suelo pélvico que proporcionan estabilidad en las asanas, sostienen la respiración y sirven de cerrojos energéticos, como si de los polos de una batería se tratara, entre los cuales la energía fluye.
  • Dristhi: Punto de enfoque de la mirada que ayuda a mantener la concentración.

  Al conseguir la unión de estos tres elementos internos es cuando la flor de loto del Ashtanga Yoga abre sus pétalos, el cuerpo se mueve sin esfuerzo y el centro de atención se traslada del exterior al interior, tendiendo el puente que lleva la esencia de la práctica de la esterilla a la vida cotidiana. Los frutos del Ashtanga yoga son la salud, el bienestar, la concentración, la creatividad y la paz interior.

  Pattabhi Jois' Ashtanga Yoga is known for its linked movements sequences, for the sound of its pneumatic breath and for the sweat it generates. It's a discipline conceived to throw out toxins stored in the skin, muscles and organs and keep a flexible and fit body.

  There are three groups of postures or asana sequences: First or primary series (Yoga Chikitsa) is conceived to heal, cleanse and tonify the body. Second or intermediate series (Nadi Shodana) is focused on the purification of the nervous system. Finally, last four advanced series (Sthira Bhaga), provide strength and stability. Asans sequences comprise an increasingly higher level of challenge and are designed in a way that previous postures "get ready" the body for the following ones.

  One customary class of Ashtanga Yoga starts with sun salutions A and B and goes through the standing sequence and the floor sequence till the finishing sequence. Primary series comprises around forty postures. The student learns the series posture by posture under the supervision and guide of the teacher, who decides the moment in which the student is ready to learn the following asana.

  The powerful movements of Ashtanga Yoga are just the outer layer of an interior trip. Main key of Ashtanga Yoga lies in the concept of Tristana, which comprises three internal elements:

  • Vinyasa: Movements linked with a purpose, like the beads of a rosary or mala, and at every time governed by the conductive wire of the practice: breath, that must be free, deep and slightly vibrating.
  • Bandha: Subtle muscular contractions of the abdomen and pelvic floor which provide stability in asanas, hold the breath and serve as energetic locks, like the opposite poles of a battery between which energy flows.
  • Dristhi: Focus point of the sight that helps to keep concentration.

  When managing the union of these three internal elements is when the lotus flower of Ashtanga Yoga opens its petals, the body moves effortless and the center of attention moves from the outside to the inside, laying the bridge that takes the essence of the practice from the mat to daily life. Fruits of Ashtanga Yoga are health, wellbeing, mindfulness, creativity and inner peace.

  Pattabhi Joisen Ashtanga Yoga bere mugimendu lotu-engatik, bere arnasa pneumatikarengatik eta sortzen duen izerdiarengatik ezagutua da. Azalean, giharretan eta organoetan gordetzen diren toxinak kanporatzeko eta gorputza osasuntsu eta malgu mantentzeko pentsatutako diziplina da.

  Jarrera edo asana hiru segida multzo daude: Lehenengo seriea (Yoga Chikitsa) sendatzera, garbitzera eta bizkortzera zuzenduta dago. Bigarren edo erdiko serieak (Nadi Shodana) nerbio-sistema garbiketan arreta jartzen du. Azkenik, lau serie aurreratuek (Sthira Bhaga), indarra eta egonkortasuna ematen dute. Asana segidek geroz eta erronka maila handiagoa daukate eta aurreko jarrerak gorputza hurrengoentzako "prestatzeko" disenatuak dira.

  Ashtanga Yoga klase arrunta A eta B eguzki agurrekin hasten da eta zutik ta zoru segidan zehar amaierako segidara arte jarraitzen du. Lehenengo serie berrogei jarrera inguru osatzen ditu. Ikasleak segida jarreraz jarrera irakaslearen arreta eta gida menpean ikasten du. Ikasleak hurrengo asana ikasteko prestatuta noiz dagoen erabakitzen duena irakaslea da.

  Ashtanga Yoga mugimendu indartsuak barruko bidaiko kanpoko geruza dira bakarrik. Ashtanga Yogaren giltza nagusia Tristana kontzeptuan datza, hiru barneko osagaiak osatua:

  • Vinyasa: Asmo batekin loturiko mugimenduak, arrosario edo mala bihiak bezalakoak, eta denbora guztian praktika hari eroaleak agindua: arnasa; askea, sakona eta dardarkari samarra izan behar duena.
  • Bandha: Sabelako eta pelbis zoruko muskulu-uzkurdura ikusezinak. Asan-etan egonkortasuna ematen duten, arnasari eusten dioten eta energia giltzak balio dituzte, energia haien arteko darion bateriaren bi poloak bezalakoak izango balira.
  • Dristhi: Kontzentrazioa mantentzen laguntzen duen ikusmenaren ikuspegi puntua.

  Hiru barruko osagai hauen batasuna lortzean Ashtanga Yoga loto loreak bete petaloak irekitzen ditu, gorputza ahalegin gabe mugitzen da eta arreta zentroa kanpotik barrura aldatzen da, praktikaren funtsak zerritik eguneroko bizitzara daraman zubia eraikiz. Ashtanga Yogaren fruituak osasuna, ondasuna, ernetasuna, sormena eta barruko bakea dira.


  «Puedes navegar por la superficie de los océanos durante años, pero es sólo cuando te sumerges y buceas que llegas a conocer la verdadera belleza del mar.» «You can sail around and around on the ocean for years. But it’s only when you dive in that you know the beauty of the sea.» «Ozeanoen azaletik urteetan nabigatu zaitezke, baina bakarrik murgiltzen eta urpean igeri egiten zarenean, itsaoaren edertasuna ezagutzera heltzen zara.»

  — R. Sharath Jois.