• Clases estilo Mysore
  Mysore style classes
  Mysore estilo klaseak
  Abrir o Cerrar

  Las clases estilo Mysore constituyen el núcleo de las clases en Ashtanga Yoga Bilbao y siguen el formato en que se ha enseñado tradicionalmente el método de Ashtanga Yoga en Mysore, India.

  Su característica más importante reside en que el profesor no imparte instrucciones en voz alta que deban ser seguidas por todos los alumnos a la vez, sino que cada alumno ejecuta su propia rutina de manera autónoma.

  Al principio quizás resulte un método un poco chocante, sobre todo para aquellas personas que hayan practicado antes otros estilos de yoga en los que el profesor sí guía a los estudiantes a través de toda la práctica. Se trata de dos enfoques distintos, y uno no es ni mejor ni peor que el otro. Los aspectos diferenciadores del estilo Mysore son los siguientes:

  • Atención personalizada: El profesor observa la práctica de cada estudiante de manera individual y proporciona indicaciones y/o ajustes adecuados a su nivel. La primera vez que un alumno acude a la escuela, el profesor lo atenderá personalmente indicándole paso a paso lo que tiene que hacer y el alumno se aprenderá una pequeña rutina que repetirá cada día. A medida que el alumno progrese, el profesor le enseñará nuevas asanas con las que profundizar en su práctica.
  • Convivencia de varios niveles de práctica: El estilo Mysore permite la convivencia en una misma clase de varios niveles de práctica, sin necesidad de dividir a los alumnos en grupos con distintos horarios. De esa manera, el profesor puede atender a todos los estudiantes a la vez sin que los más experimentados se vean ralentizados por los principiantes ni estos se sientan abrumados por el ritmo del resto y puedan dedicarse a asimilar con calma lo que están aprendiendo.
  • Flexibilidad de hora de entrada y salida: No hay un horario estricto, pudiéndose entrar a practicar en cualquier momento dentro del horario estipulado. La escuela estará abierta quince minutos antes de la hora de inicio y a partir de ese momento se podrá entrar libremente. El límite en la hora de salida lo impone la hora de cierre de la escuela.
  • Experiencia personal: Durante su práctica autónoma el estudiante no está sujeto a las indicaciones del profesor, sino que él establece su propio ritmo a través de la respiración. Esto redunda en una mayor experiencia interna al tener que enfrentarse en solitario a las distracciones e incomodidades de la mente, siempre fluctuante.
  • Dinámica de grupo: Hay algo especial e indescriptible al practicar en una shala con otras personas. Quizás resulte difícil de explicarlo de manera objetiva, pero es indudable que hay una sensación de “energía” en una shala de práctica estilo Mysore. Un espacio en el que uno simplemente siente el sonido de la respiración, el movimiento de los cuerpos y el calor. Esta “energía” mágica le lleva al estudiante en volandas a través de su práctica.

  En Ashtanga Yoga Bilbao apostamos fuerte por el estilo Mysore y animamos a nuestros estudiantes a que no se arruguen y le den una oportunidad a este método de práctica que a tantas personas encandila a lo largo y ancho del globo.

  Mysore style classes make up the classes core in Ashtanga Yoga Bilbao and stick to the format in which Ashtanga Yoga method has been traditionally been taught in Mysore, India.

  Its most important feature lies in that the teacher doesn't provide spoken instructions that must be followed by all students at the same time, but each student performs his or her own routine in an autonomous fashion.

  At the beginning it may seem like a bit shocking, above all for all those people who have practised before other styles of yoga in which the teacher leads students throughout all the practice. They are two different perspectives, and none is better or worse than the other. Distinguishing elements of Mysore style are the following:

  • Personalized attention: The teacher watches each student's practice individually and provides indications and/or adjustments according to his or her level. First time a student comes to the school, the teacher will pay personal attention to her or him indicating step by step what must be done and the student will learn a small routine which will be repeated everyday. As the student progresses, the teacher will teach her or him new asanas with which go deeper into his or her practice.
  • Coexistence of several levels of practice: Mysore style allows the coexistence of several levels of practice in the same class without having to split students into groups with different schedules. In that way, the teacher can take care of all students at the same time without the most experienced ones being hold up by beginners or these feeling overwhelmed by the pace of the rest and can dedicate their time to quietly assimilate what they are learning.
  • Enter and exit time flexibility: There is no strict schedule and it's possible to start your practice any moment inside the stipulated schedule. The school will be open fifteen minutes before the official opening time and from then on it will be possible to enter freely. Exit time limit is imposed by the closing time of the school.
  • Personal experience: During his or her autonomous practice the student isn't tied to the indications of the teacher, but it's him or her who establishes his or her own pace through breathing. This results in a more internal experience since the student has to face by herself or himself distractions and discomforts of the mind, always waving.
  • Group dynamics: There is something special and undescriptable when practising inside a shala with other people. It may be difficult to explain it ojectively, but there is no doubt that there is a feeling of "energy" in a Mysore style practice shala. One space in which what you can only feel is the sound of the breath, the movements of the bodies and the heat. This magic "energy" pushes the student through her or his practice.

  In Ashtanga Yoga Bilbao we make a strong bet for Mysore style and encourage our students to not be daunted and give a chance to this method of practice so many people around the globe are dazzled by.

  Mysore estilo klaseek Ashtanga Yoga Bilbo-ko klase mamia osatzen dute eta Mysoren Ashtanga Yoga metodoa tradizionalki irakatsi den formatua-ri jarraitzen diote.

  Haren ezaugarririk garrantzitsuena irakasleak ikasle guztiek batera jarraitu behar dioten aginduak ahotsez eman ez duenean datza, baizik eta ikasle bakoitzak bere errutina autonomo gisan egiten du.

  Hasieran metodo harrigarria irudi daiteke, batez ere irakasleak praktika osoan zehar ikasleak gidatzen badituen beste yoga estilo batzuk lehenago praktikatu dituzten pertsona haientzat. Bi ikuspuntu desberdinak dira, eta bata ez da bestea baino hobea edo txarragoa. Mysore estiloaren alderdi bereizleak hurrengoak dira:

  • Arreta egokitua: Irakasleak ikasle bakoitzaren praktika banan-banan behatzen du eta bere mailerako argibide eta/edo doitze egokiak ematen ditu. Ikasle bat eskolara datorren lehenengo aldiz, irakasleak zuzenean arduratuko du pausoz pauso egin behar duena adieraziz eta ikasleak egunero errepikatuko duen errutina txiki bat ikasiko du. Ikasleak aurreratzen den neurrian, irakasleak bere praktikan sakontzeko asana berriak irakatsiko dizkio.
  • Praktika maila askotako aldiberekotasuna: Mysore estiloak praktika maila desberdinak klase berberan onartzen ditu. Ikasleak taldeetan egutegi desberdinekin banantzea ez da beharrezkoa. Horrela, irakasleak ikasle guztiak batera ardura ditzake arituenak hasi-berriek motelduak edo hasi-berriak arituenek gainezkatuak izan barik eta ikasten ari direna kalmaz beregana dezakete.
  • Sartzeko eta irteteko malgutasuna: Ez dago ordutegi hertsirik eta jarritako ordutegi barruko edozein unetan praktikatzera sar daiteke. Eskola hasierako ordua baino hamabost minutu lehenago irekita egongo da eta hortik aurrera aske sartu ahal izango da. Irteteko orduaren muga eskolaren ixteko orduak jartzen du.
  • Esperientzia pertsonala: Bere praktika autonomoan zehar ikaslea ez dago irakaslearen aginduei loturik, baizik eta hark bere-berezko erritmoa markatzen du arnasaren bidez. Honek barneko esperientzia haundiagoa ekartzen du, beti gorabeheraka buruko distrazio eta deserosotasunak bakarka aurka egin behar izatean.
  • Talde dinamika: Beste pertsonekin shala batean praktikatzean zerbait berezi ta deskribaezina dago. Beharbada ezin da objektiboki azaldu, baina Mysore estilo shala batean "energia" sentsazioa dagoela zalantzarik gabekoa da. Batek arnasaren soinua, gorputzen mugimendua eta beroa bakarrik nabaritzen duen lekua. "Energia" magika honek ikaslea bultzatzen du haren praktikan zehar.

  Ashtanga Yoga Bilbon Mysore estiloaren erabat alde gaude eta gure ikasleei adorea ematen diegu ez kikiltzeko eta munduan zehar hainbeste jende liluratzen dituen praktika metodo honi aukera bat emateko.


  «¡No tengas miedo! ¡Ven!»«Don't fear! You come!»«Ez beldurtu! Etorri!»

  — Sri K. Pattabhi Jois.


 • Clases guiadas
  Led classes
  Klase gidatuak
  Abrir o Cerrar

  En Ashtanga Yoga Bilbao enseñamos clases estilo Mysore de lunes a jueves y los viernes y sábados impartimos clases guiadas. Durante las clases guiadas de Ashtanga Yoga, en contraposición a las clases estilo Mysore, el profesor imparte instrucciones verbales guiando a todos los estudiantes de forma unísona a través de la secuencia de asanas.

  La rutina de asanas en las clases guiadas y en las clases estilo Mysore es la misma: la primera serie de Ashtanga Yoga. Sin embargo, la experiencia de una autopráctica estilo Mysore y de una clase guiada son muy distintas. El propósito de las clases guiadas es doble:

  • Aprender o consolidar el correcto vinyasa de la secuencia, es decir, el orden de los movimientos sincronizados con las correspondientes inhalaciones y exhalaciones.
  • Doblegar el “yo” y someter la voluntad a las instrucciones del profesor. A veces, la práctica se vuelve en modo “piloto automático” y una clase guiada de vez en cuando (en Mysore se imparten dos clases guiadas por semana) sirve para refrescar la conciencia de práctica.

  El propósito de las clases guiadas de Ashtanga Yoga NO es aprender la secuencia de asanas. El ritmo de las clases guiadas es elevado y puede resultar peligroso para los alumnos sin experiencia que pretendan imitar lo que hace el resto y ejecutar posturas para las que no están preparados aún. Las personas con ninguna o escasa experiencia en la práctica de Ashtanga Yoga deberán consultar con el profesor si pueden asistir a las clases guiadas o les conviene acudir mejor a las clases de estilo Mysore.

  En cualquier caso, todos los estudiantes deberán aceptar las indicaciones del profesor y efectuar las adaptaciones que se les indique o cerrar su práctica en el momento que se les diga. La práctica de Ashtanga Yoga no es flor de un día: se requiere paciencia y constancia y en Ashtanga Yoga Bilbao estamos a favor de que el proceso de aprendizaje se construya sobre cimientos sólidos y seguros.

  In Ashtanga Yoga Bilbao we teach Mysore style classes from Monday to Thursday and on Friday and Saturday we teach led classes. During Ashtanga Yoga led classes, as opposed to Mysore style classes, the teacher gives oral instructions leading all students in unison through the asana sequence.

  The asana routine in led classes and Mysore style classes is the same: primary series of Ashtanga Yoga. However, a Mysore style autopractice and a led class experience are very different. The purpose of led classes is double:

  • Learn or consolidate the correct vinyasa of the sequence, namely, the order of the movements synchronised with the corresponding inhalations and exhalations.
  • Surrender the ego and subdue one's will to the instructions of the teacher. Sometimes the practice turns into “automatic pilot” mode and a led class from time to time (two led classes are taught every week in Mysore) is useful to refresh the practice awareness.

  The purpose of Ashtanga Yoga led classes is NOT to learn the asana sequence. The pace of led classes is high and it may be dangerous for those unexperienced students who pretend to copy what the rest is doing and perform postures they aren't ready for yet. People with none or little experience in Ashtanga Yoga practice should consult with the teacher whether they can attend led classes or it's advisable for them to better attend Mysore style classes.

  Anyway, all students will have to accept the teacher's indications and perform the adaptions they are advised or close their practice the moment they are told. Ashtanga Yoga practice isn't a flash in the pan: patience and perseverance are required and at Ashtanga Yoga Bilbao we stand for a learning process that is built on solid and safe foundations.

  Ashtanga Yoga Bilbo-n astelehenetik ostegunera Mysore estilo klaseak irakasten ditugu eta ostiralean eta larunbatean klase gidatuak irakasten ditugu. Ashtanga Yoga klase gidatuen bitartean, Mysore estilo klaseak ez bezala, irakasleak ahozko aginduak ematen ditu ikasle guztiak asana segidan zehar batera gidatuz.

  Asana errutina klase gidatuetan eta Mysore estilo klaseetan berdina da: Ashtanga Yoga lehenengo seriea. Hala ere, Mysore estilo eta klase gidatuaren praktika esperientziak oso desberdinak dira. Klase gidatuen helburua bikuna da:

  • Ikasi edo finkatu segidaren vinyasa zuzena, hau da, arnaste eta arnasbotatzeari dagozkien mugimendu zinkronizatuen ordena.
  • “Ni” menderatzea eta borontatea irakaslearen aginduen menpe jartzea. Batzuetan, praktika “pilotu automatiko” moduan bihurtzen da eta klase gidatu batek noizean behin (bi klase gidatuak ematen dira astero Mysoren) praktika kontzientzia gogorarazteko balio du.

  Ashtanga Yoga klase gidatuen helburua EZ da asana segida ikastea. Klase gidatuen erritmoa bizkorra da eta besteek egiten dutena antzeratzeko eta oraindik prestaturik ez dauden jarrerak egiteko asmoa daukaten esperientziarik gabeko ikasleentzat arriskutsua izan daiteke. Ashtanga Yoga praktikan Esperientziarik gabeko edo gutxiko pertsonek ea klase gidatuetara joan daiteken ala hobeto Mysore estilo klaseetara joatea komeni zaien irakasleari galdetu behar izango diote.

  Dena dela, ikasle guztiek irakaslearen aginduak onartu behar izango dituzte eta adierazten zaien moldaerak eginez edo esaten zaien unean haien praktika bukatuz. Ashtanga Yoga praktika ez da neguko lorea: pazientzia eta iraunkortasuna behar da eta Ashtanga Yoga Bilbon ikasteko prozesua oinarri sendo eta ziurren gainean eraikitzen den alde gaude.


  «Practica, practica… y todo llega.»«Practice, practice… and all is coming.»«Praktikatu, praktikatu… eta dena dator.»

  — Sri K. Pattabhi Jois.


 • Clases particulares
  Private classes
  Eskola partikularrak
  Abrir o Cerrar

  En Ashtanga Yoga Bilbao creemos que las clases estilo Mysore son la mejor manera de aprender el método de Ashtanga Yoga y animamos a todos los estudiantes a asistir a las clases regulares de nuestra escuela. En la mayoría de los casos, por lo tanto, las clases privadas no son necesarias.

  No obstante, aquellas personas que aún así lo deseen o cuyas circunstancias personales les impidan venir a la escuela dentro del horario de clases habituales, tienen la posibilidad de reservar con nosotros una clase particular de Ashtanga Yoga, que podrá ser para una sola persona o para un grupo reducido de personas.

  Durante una clase privada el alumno recibirá atención exclusiva de acuerdo con sus limitaciones y necesidades, se le darán ajustes e indicaciones que le ayuden a profundizar en su práctica, se buscarán soluciones a posibles dificultades o atascos que pueda estar padeciendo y se corregirán o refinarán aspectos que hayan quedado descuidados.

  Las clases privadas tendrán lugar en las instalaciones de Ashtanga Yoga Bilbao fuera del horario de clases. Consulta nuestra página de horarios para ver la disponibilidad. Alternativamente, ofrecemos la posibilidad de que la clase privada sea a domicilio, aunque ello conllevará un sobrecargo por desplazamiento. Ponte en contacto con nosotros para que te informemos de las tarifas.

  Si deseas reservar una clase privada, ven a visitarnos, llámanos por teléfono, escríbenos un email o rellena el formulario de contacto.

  In Ashtanga Yoga Bilbao we believe that Mysore style classes are the best way to learn the Ashtanga Yoga method and encourage all students to attend regular classes in our school. In most cases, therefore, particular classes are not necessary.

  However, those people who nevertheless wish or whose personal circumstances prevent them from coming to our school inside the ordinary classes schedule, have the chance to book with us an Ashtanga Yoga particular class, that might be either for just one person or for a reduced number of persons.

  During a private class the student with get exclusive attention according to his or her limitations and needs, will be given adjustments and indications that will help them to deepen into her or his practice, solutions will be searched for possible difficulties or blockages that he or she may be enduring and aspects that may have been neglected will be corrected or refined.

  Private classes will take place inside the facilities of Ashtanga Yoga Bilbao outside the classes schedule. Visit our schedule page to check availability. Alternately, we offer the possibility of private classes at home, but it will entail some extra charge for displacement. Get in touch with us so we can tell you about the prices.

  If you wish to book a private class, come to visit us, telephone us, write us an email or fill up the contact form.

  Ashtanga Yoga Bilbo-n Mysore estilo klaseak Ashtanga Yoga metodoa ikasteko erarik onena direla sinesten dugu eta ikasle guztiei gure eskolako ohizko klaseetara joateko adorea ematen diegu. Kasu gehienetan, beraz, eskola partikularrak ez dira beharrezkoak.

  Hala eta guztiz ere, nahi duten edo zenein baldintza personalek ohizko ordutegiaren barruan etortzea eragotzi dioten pertsona haiek, gurekin Ashtanga Yoga eskola partikularra pertsona batentzat edo pertsona talde txiki batentzat erreserbatzeko aukera daukate.

  Eskola partikular batean ikasleak arreta bakarra jasoko du haren muga eta beharren arabera, haren praktikan sakontzen lagunduko zaien doitzeak ta aholkuak emango zaizkio, oztopoak edo trabatzeak jasan ahal izaten ari denerako konponbideak bilatu dira eta arduragabe gera daitezen alderdiak konpondu edo hobetuko dira.

  Eskola partikularrak Ashtanga Yoga Bilboko instalazioetan klaseetako ordutegiaren kanpoan gertatuko dira. Bisitatu geure ordutegi orrialdea astia dugunean frogatzeko. Bestalde, eskola partikularra etxean bertan gertatzeko aukera eskaintzen dugu, baina horrek joan-etorriarengatik gainkostua ekarriko du. Kontaktuan jarri gurekin prezioei buruz jakinarazten diezazugun.

  Eskola partikularra erreserbatu nahi baduzu, etor zaitez gu bisitatzera, dei gaitzazu telefonoz, emaila idatz iezaguzu edo bete kontaktu orrialdea.


  «El 95% de las limitaciones están entre las orejas.»«95% of the limitations are between the ears.»«Mugen ehuneko 95a belarrien artean dago.»

  Peter Sanson.